top of page
COMITE PWOGRAM

KOMITE POU BONDI KAPASITE

an orange clipboard graphic with green checkmarks and a red pencil.

Amelyore kapasite patnè yo:

Èd pou ranfòse kapasite patnè nan bay ak defansèng pou bon jan kalite, edikasyon sekans boza nan lekòl la ak nan kominote a. Sesyon ki sot pase yo enkli Kreye yon Sondaj, Redaksyon Sibvansyon, Rakonte Istwa w, ak Lwa sou Pwopriyete Entelektyèl. 

COMITE ANGAJMAN

Graphic of three hands raised with different skin tones.

Bati ak soutniyon sektè transvèsal solid:

Angajman aplike estrateji defans atravè kontni ak konsepsyon sou sit entènèt nou an, blog, ak rezo sosyal nou yo epi konekte anpil moun ki gen enterè ki nesesè pou kenbe travay enpòtan nou yo.

A graphic of a boy in blue, girl in pink, and little girl with a yellow bow.

Bay aprantisaj atizay ki santre sou gerizon:

Bay fòmasyon sou chòk ak detèminasyon, aprantisaj sosyal emosyonèl, ak pedagoji kiltirèl reponn a pwofon.en apwòch edikasyon boza ak devlope pi bon pratik entegre ki pèmèt moun k ap travay ak jèn Newark yo. 

bottom of page